كاربرد ونحوه كار با تجهیزات آزمایشگاهی

 

                                                                                                       مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :پمپ خلاء Vacuum Pump))

مدل دستگاه:DV-42N-250

کاربرد :جهت ایجاد مکش و تسریع عمل صاف کردن

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-تست عدم نشتی

3-دقت عدم ورود مایعات به داخل دستگاه

4-خاموش کردن و تمییز کردن دستگاه مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :هود آزمایشگاهی

مدل دستگاه:-

کاربرد :تهویه هوا ومکش بخارات سمی

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-خاموش کردن دستگاه

 مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :ترازوی دیجیتالی

مدل دستگاه:RS-232C

کاربرد :توزین مواد

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-صفر کردن دستگاه

3-توزین مواد ی که وزن آنها در دامنه کاردستگاه با     شد

4-خاموش کردن دستگاهمجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :پمپ خلاء Vacuum Pump))

مدل دستگاه:DV-42N-250

کاربرد :ایجاد مکش وتسریع  درصاف کردن محلول

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-تست عدم نشتی

3-خاموش وتمیز کردن دستگاه

 مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :سانتریفوژ (CANTRIFUGE)

مدل دستگاه:EBA-20

کاربرد :ته نشینی رسوبات معلق در محلول

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-هم وزن بودن لوله های حاوی نمونه

3-متعادل بودن جای لوله ها در دستگاه

  مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :بن ماری (WATER BATH)

مدل دستگاه:-

کاربرد :گرم کردن محلول ها در دماهای مختلف

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-پر کردن مخزن از آب

3-خاموش کردن دستگاه

 مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :دستگاه تقطیر

مدل دستگاه:wsB/4

کاربرد :تهیه آب مقطر

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-باز نمودن شیر آب

3-خاموش کردن دستگاه

  مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :پلاریمتر (POLARIMETER)

مدل دستگاه:polax-2l

کاربرد :اندازه گیری قطبیت مواد

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-حباب گیری سل های نمونه

3-خاموش کردن دستگاه

 مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگا:رفراکتومتر(REFRACTOMETER)

مدل دستگاه:1t

کاربرد :اندازه گیری ضریب شکست

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-خشک بودن جای نمونه

3-تمیز بودن جای نمونه

4-خاموش کردن دستگاه مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :آون (OVEN)

مدل دستگاه:uNB400

کاربرد :خشک نمودن وسایل ونمک گیری از رسوبات

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-کنترل درجه حرارت دستگاه

3-بسته بودن کامل درب دستگاه

4-خاموش کردن دستگاه مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :PH-METER

مدل دستگاه:3510-JENWAY

کاربرد :اندازه گیری غلظت H+

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-الکترود شیشه حداقل چند ساعت در داخل آب باشد تا هیدراته شود.

2-سطح محلول داخلی الکترود شیشه کنترل شود ،در صورت پایین بودن سطح محلول داخلی الکترود به آن KClاشباع افزوده شود

3-به کمک دو محلول بافری دستگاه کالیبره شود (معمولا با بافرهای 4و9)

4-از اندازه گیری غلظت محلولهای شدیدا اسیدی و یا شدیدا بازی خودداری شود.

5- از اندازه گیری غلظت اسید فلوردریک خوداری شود.

6- پس از استفاده دستگاه خاموش شود. مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :الکتروترمال (ELECTROTHRMAL)

مدل دستگاه:EA1060A

کاربرد : تعیین نقطه ذوب مواد

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-روشن کردن دستگاه

2-پایین آوردن دما پس از انجام آزمایش مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :شیکر

مدل دستگاه:FL83

کاربرد :هم زدن و تکان دادن محلولها

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-قرار گیری صحیح  ظرف حاوی محلول داخل دستگاه و اطمینان از خارج نشدن  ظرف ومحلول در حین کار دستگاه

 


 

مجتمع آزمایشگاهی

نام دستگاه :هدایت سنج (CONDUCTO METER)

مدل دستگاه:GP383- JENWAY

کاربرد :انداز ه گیری میزان هدایت الکتریکی محلولها جهت محاسبه غلظت یونی آنها

نحوه کار با دستگاه و نکات ایمنی :

1-سطح الکترودها پس ازهرباراستفاده کاملا شسته و تمیز شود .

2-اتصال صفحات پلاتین در داخل الکترودها کنترل شود.

3-پس از استفاده دستگاه خاموش شود.