/ معاونت ها / حوزه عمرانی / اداره طراحي واجرا / گزارش فعالیت ها

گزارش فعالیت ها

 
گزارش عملكرد معاونت عمراني ازابتداي سال تاسيس تا كنون بطورخلاصه :
 
آمارو اطلاعات عملكرد از ابتداي تاسيس تا كنون
  
1-روند شكل گيري حوزه معاونت عمراني:حوزه عمراني دانشگاه ازابتداي تاسيس با يكنفر پرسنل آقای سعيد خليليان  وحداقل امكانات شروع به فعاليت نمود ودر حال حاضر با تعداد پنج نفر پرسنل نيروي فني واداري ودو نفر پرسنل تاسيسات مكانيكي به فعاليت عمراني خود ادامه مي دهد 
2-فضاي اوليه آموزشي ورفاهي : كليه فضاهاي آموزشي ،اداري ورفاهي دانشگاه از ابتداي تاسيس بصورت اجاره اي ودر فضاهاي محدود وبا كمترين امكانات وبا حداقل معيارها واستانداردهاي آموزشي لازم بوده است
3-وضعيت كنوني ساختماني: وضعيت كنوني ساختمانها وزمينهاي دانشگاه از نظر اداري ،آموزشي ،رفاهي وغيره بسيارعالي بوده وبطوريكه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام در يان ساير دانشگاهها در رتبه بسيار خوبي قراردارد و وضعيت كليه ساختمانها واراضي وعملكرد اين حوزه بشرح ذيل پيوست مي باشد.
رديف 
شرح
سال خريد
سال احداث
متراژm2
توضيحات
1
ساختمان مجتمع آموزشي 154
-
80
12/4664
اتمام 81
2
ساختمان مجتمع آموزشي 137
-
83-85
5736
اتمام 83
3
ساختمان مجتمع 90واحدي
84
-
10240
90واحد بنياد
4
ساختمان مجتمع آموزشي سماء
79
-
97/1679
 
5
ساختمان مجتمع خوابگاهي الزهراء(س)
81
76
5081
 
6
زمين مجتمع آموزشي 
79
-
240000
4/2هكتار
7
زمين مجتمع خوابگاهي الزهراء(س)
81
-
12/5714
 
8
احداث ساختمان سردرورودي طرحB410
86
-
2/107
 
9
زمين مجتمع آموزشي سماء
79
-
30/2252
 
10
زمين مجتمع 90واحد
84
-
5462
 
11
ارضي سركبود
81
-
76000
 
12
زمين پشت استانداري 
81
-
000/240
 
الف – پروژه هاي عمراني وساير عملكرد اداره عمران
 
*-ابنيه به مساحت كل 27472متر مربع
1- احداث ساختمان آموزشيA 154به مساحت 3800متر مربع ، بصورت پيماني به مبلغ 000/000/780/3ريال با پيمانكار- شركت دشت ودمن،ازتاريخ 17/10/80 به مدت هفت ماه 
2-  احداث ساختمان بانك ملي در داخل محوطه (ورودي سابق ساختمانA154)به مساحت80مترمربع 
3- احداث اتاق برق در محوطه ساختمانA154به مساحت تقريبي 12متر مربع بصورت اماني 
4- احداث ساختمان موتورخانه ساختمانA 154به مساحت تقريبي 120متر مربع همراه قراداد ساختمان مذكور
5- احداث ساختمان آزمايشگاه برروي ساختمان موتورخانه به مساحت تقريبي 120متر مربع بصورت دستمزدي 
6- احداث سرويسهاي بهداشتي خواهران وبرادران داخل محوطه دانشگاه به مساحت110مترمربع بصورت دستمزدي 
7- احداث ساختمان پيش ساخته نمازخانه به مساحت 240متر مربع - خريداري – احداث اماني
8- احداث ساختمان پيش ساخته دو طبقه جهت اداره عمران وكانون قرآن وعترت به مساحت 160مترمربع –خريداري 
9- احداث ساختمان انبار در جنب ساختمان آموزشيC 137به مساحت تقريبي 100متر مربع بصورت اماني 
10- احداث ساختمان آموزشيC 137به مساحت تقريبي 5736متر مربع بصورت پيماني– با شركت سازه بهاره – از تاريخ 12/8/83 به مدت هشت ماه با مبلغ اوليه 00/760/653/6ريال
11- خريد تعداد90واحد از بنياد مسكن به مساحت تقريبي 10240مترمربع 
12- خريد تعداد 84 واحد خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)به مساحت4281مترمربع
13- احداث نمازخانه خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)به مساحت 180مترمربع بصورت دستمزدي واماني
14- احداث حمام وموتورخانه درداخل محوطه خوابگاه الزهراء(س)به مساحت100مترمربع-بصورت دستمزدي 
15- احداث ساختمان بوفه،نگهباني واتاق استراحت در داخل خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)100مترمربع- اماني
16- احداث ساختمان موتورخانه ولوله كشي شوفاز كليه 84 واحد خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)100مترمربع
17- مجتمع آموزشي دخترانه سماء97/1904مترمربع
18- احداث ساختمان سردرورودي طرحB 410 به مساحت 2/107مترمربع 
19- ساخت کانکس استراحت رانندگان پس از تهیه نقشه ها ومشخصات فنی واستعلام مورد نیاز واعزام کارشناس جهت بررسی وتایید مشخصات خواسته شده به متراژ 15متر مربع 
*-اجراي ديوار محوطه به طول 1017متر
1- اجراي ديوار ونرده كشي ضلع شمالي محوطه ساختمانA 154بطول تقريبي 70مترطول- اماني
2- اجراي ديواركشي محوطه زمين دانشگاه آزاد به طول تقريبي 222مترطول- پيماني 
3- اجراي ديوار محوطه خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)495مترطول- اماني
4- اجراي ديوار محوطه خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)80 مترطول- اماني
5- اجرای دیوارکشی ضلع جنوبی مجتمع آموزشی به طول 150متر – امانی 
*- اجراي مسيل 150مترطول
1- اجراي مسيل داخل محوطه دانشگاه با استفاده از لوله بتني مسلح به طول 150متر- بصورت پيماني 
 
 
*- سايرموارد
1- تعمير ونگهداري 84 واحد خوابگاهي الزهراء(س)- اماني
2- نصب تاسيسات موتورخانه ولوله كشي شوفاژ كليه 84واحد خوابگاه دانشجويي الزهراء(س)-  بصورت پيماني
3- نصب وراه اندازي ايستگاه پمپاژ جهت كل مجتمع آموزشي بلواردانشجو- اماني
4- اجرای تقویت انشعاب برق مجتمع آموزشی از100کیلووات آمپربه250کیلووات آمپرواحداث اتاقک برق جدید وساخت دوعدد تابلو اصلی جهت کل مجتمع وکابل کشی 240*4 NYY به طول 120متر 
ب- اراضي به مساحت كل 427/114/1 متر مربع
1- زمين بلوار دانشجو جنب دانشگاه پيام نور به مساحت 24000 متر مربع
2- زمين مجتمع خوابگاهي الزهراء(س) به مساحت 12/5714مترمربع
3- زمين مجتمع آموزشي دخترانه سماءبه مساحت 30/2250مترمربع
4- زمين مجتمع 90واحدي خريداري شده از بنياد مسكن ايلام به مساحت 5462مترمربع
5- اراضي سركبود به مساحت 76000مترمربع
6- زمين پشت استانداري ايلام به مساحت 000/240مترمربع
7- پیگیری وخرید وتملک اراضی مراکز تحت پوشش واحد 
- 000/200متر مربع – مرکز مهران 
- 000/51متر مربع مرکز ایوان 
- 000/210متر مربع مرکز دره شهر 
- 000/300متر مربع مرکز دهلران 
*- اقدامات درحال اجراء 
1 – احداث ساختمان سوله ورزشی طرح شماره  4065 به مساحت 2242مترمربع
2- تکمیل مجتمع 90واحدی خريداري شده از بنياد مسكن به مساحت10240مترمربع
3- پیگیری احداث ساختمان مسجد طرح شماره 4102  به مساحت 2015مترمربع
4-  پیگیری خرید زمین 24 هکتاری پشت استانداری 
 
*- برنامه هاي آتي در دست اقدام 
 
1- احداث استخر سرپوشيده 1500مترمربع
2- ایجاد 6هزار متر فضای خوابگاهی 
3- ایجاد یک ساختمان آموزشی جدید 
4- احداث ساختمان شهداي گمنام36مترمربع
 
 

میزان بازدید: 6054

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 336    ديروز: 1750    اين ماه: 27587    تاکنون : 3334306