/ آیین نامه ها / آیین نامه اداری مالی

آیین نامه اداری مالی

 

 
ماده 1: شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامى در دوره هاى کارداني، کارشناسى و کارشناسى ناپيوسته به شرح زير است 
1-1 داشتن شرايط عمومى ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانونى از نظر خدمت وظيفه عمومى براى افراد ذکور. 
3-1 پذيرفته شدن در آزمون ورودى ذيربط .
4-1 داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهى نظام جديد مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره کارداني، کارشناسى پيوسته يا برابر آن از آموزشهاى حوزوى ( مطابق مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگي) و گواهينامه دوره کاردانى رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامى يا ديگر موسسات آموزش عالى مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى دوره کارشناسى ناپيوسته، همچنين داشتن مدرک ديپلم کاردانش يا فنى و حرفه اى نظام جديد متوسطه قابل قبول براى کاردانى پيوسته.
دارندگان مدرک معادل فوق ديپلم نمى توانند در آزمون ورودى دوره کارشناسى ناپيوسته شرکت نمايند.مگر آن دسته از فارغ التحصيلات خارج از کشور که در مدرک تحصيلى ارزيابى شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد .
 
ماده 2 : پديرفته شدگان در آزمون ورودى موظفند در مهلت هاى تعيين شده طبق اطلاعيه هاى مربوط براى ثبت نام و انتخاب واحدهاى درسى به واحد هاى دانشگاهى ذيربط مراجعه نمايند در غير اينصورت در شمول متاخيرين ثبت نام قرار مى گيرند.
ماده 3 : در صورتيکه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تکميل شده باشد و واحد امکانات آموزشى لازم را براى پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد مى تواند با تاييد شوراى آموزشى واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نمايد.
تبصره 1 - در مواردى که تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشى واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهى مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادى از پذيرفته شدگان را براى نيمسال دوم ثبت نام نمايد.
تبصره 2 – حداکثر تاخير متقاضى براى ثبت نام در مقطع تحصيلى کاردانى ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسى ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) يکسال از زمان پذيرش در آزمون ورودى مى باشد مشروط براينکه:
الف _ متقاضى ذکور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلى نداشته باشد .
ب – هنگام ثبت نام مدرک پايه داشته باشد.
ج – واحد دانشگاهى ظرفيت مصوب داشته باشد . در غير اينصورت شوراى آموزشى واحد دانشگاهى اتخاذ تصميم مى نمايد.
د- مدت تاخير تا يکسال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب مى گردد وواحد دانشگاهى موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهريه ثابت بر مبناى سال ورود براى اين مدت مرخصى تحصيلى صادر نمايد.
ه_ هزينه تاخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملى تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت در کليه شعب کشور) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهى تسليم نمايند تا بصورت يکجا به امور مالى سازمان مرکزى ارسال دارند.
تبصره 3 - در مورد پذيرفته شدگان فاقد مدرک پايه؛ يکسال تاخير جزو سنوات مجاز تحصيلى محسوب نمى گردد و واحد دانشگاهى بايد مرخصى تحصيلى بدون احتساب صادر و شهريه ثابت اين مدت را بر مبناى سال ورود از دانشجو اخذ نمايد.
تبصره 4 - واحدهاى دانشگاهى موظفند ليست اسامى متاخرين ثبت نام را حداکثر تا يکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه اى از آنرا همراه با رسيد بانکى مربوط به امور مالى سازمان مرکزى ارسال دارند.
تبصره 5 - دانشجوى متاخر از سال شروع به تحصيل تابع مقررات مالى و آموزشى همان سال خواهد بود. تبصره 6 - شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره کارشناسى ناپيوسته که با استفاده از ماده 20 آيين نامه از مقطع کاردانى فارغ التحصيل مى شوند در صورتى امکان پذير است که امتحان درس يا دروس مزبور قبل از سپرى شدن سه شانزدهم از شروع کلاسهاى مقطع جديد انجام شده و نمره قبولى کسب کرده باشند . 
انتخاب واحد درسى شاغل به تحصيل
 
ماده4 – دانشجويان موظفند در مهلت هاى تعيين شده در تقويم دانشگاهى براى انتخاب واحد درسى به واحد هاى دانشگاهى مربوط مراجعه نمايند ليکن در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسى دانشجو با تاييد شوراى آموزشى واحد دانشگاهى امکان پذير است. دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مى شود
تبصره : دانشجويانى که پس از انقضاى مهلت تعيين شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسى را در آن نيمسال نخواهد داشت . ليکن در صورت موافقت شوراى آموزشى واحد دانشگاهي، آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصى تحصيلى جزو سنوات مجاز آنان محسوب مى گردد . در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مى باشد
ماده 5 : تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامى به صورت حضورى و تمام وقت است. مگر براى دوره هايى که رسما مستثنى شده باشد
منع تحصيل همزمان
 
ماده 6: دانشجو همزمان حق نام نويسى و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالى در نظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يکى از رشته هاى انتخابى به تشخيص کميسيون موارد خاص آموزشى و دانشجويى سازمان مرکزى محروم و سوابق تحصيلى وى در آن رشته باطل اعلام مى شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مى باشد.
تبصره : دانشجويان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/13 سازمان مرکزى از اين قاعده مستثنى هستند.
 

میزان بازدید: 6526

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 177    ديروز: 1750    اين ماه: 27428    تاکنون : 3334147